We zijn een gemeente waarin alle leeftijden vertegenwoordigd zijn. Onze gemeente telt iets meer dan 200 leden uit Meppel en omstreken. We zijn een gemeente waar mensen met verschillende achtergronden zich thuis voelen. 

Ons kerkgebouw heet: ‘de Hoeksteen.’ Als gemeente verlangen we ernaar om zó kerk in Meppel te zijn. In de Bijbel staat namelijk in 1 Petrus 2:4;  Dat Jezus Christus ‘de Hoeksteen’ genoemd waarop God de gelovigen als levende stenen bouwt, om zo sámen een huis van God te zijn.

 

 

 

We behoren tot het verband van de Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland. De naam zegt al wie en wat we willen zijn: Christelijk en Gereformeerd. We willen als Christelijke kerken ons richten naar het woord van Jezus Christus en Hem volgen. Gereformeerd wil zeggen dat we binnen het geheel van de christelijke kerken in de traditie van de Reformatie staan, een vernieuwingsbeweging die ontstond in de 16e eeuw. Onze gemeente bestaat sinds 25 oktober 1921.    

                                

Wat we belijden

Voor ons is de Bijbel als woord van God gezaghebbend voor ons geloven en voor het leven van alle dag. Daarnaast aanvaarden we de gereformeerde belijdenisgeschriften als samenvatting van de hoofdpunten uit de Bijbel. Ook  aanvaarden we de oude belijdenisgeschriften die de christelijke kerken overal ter wereld erkennen.De bekendste is de Apostolische geloofsbelijdenis, deze wordt in onze middagdienst gelezen:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde; En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd gestorven en begraven,
nedergedaald in het rijk van de dood
op de derde dag opgestaan van de doden
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
De vergeving van de zonden
De opstanding van het lichaam en het eeuwige leven

 

Aanvullende gegevens