diaconie

diaconie

Diaconie; dienen, in navolging of spoor van Jezus Christus, Die Zelf kwam om te dienen.

Vanaf het eerste begin bij het ontstaan van de Christelijke gemeente, heeft in de gemeente het werk van de christelijke ‘barmhartigheid’ een plaats gehad. Dit gebeurde naast het brengen van het Woord van God en de sacramenten, zoals de doop en het vieren van het Heilig Avondmaal.

Wij lezen hiervan onder meer in de Bijbel in Handelingen 6, waar gesproken wordt over; ‘de dagelijkse verzorging van weduwen’.

‘Barmhartigheid’ betekend uiteraard meer dan dat alleen, Wikipedia omschrijft namelijk:

‘Is het tonen van erbarmen, van mededogen met mensen die het moeilijk hebben. Barmhartig zijn zij die zich ontfermen over hun medemensen, die in woord en daad hulp en ondersteuning bieden aan degenen die daaraan behoefte hebben.

Op het moment dat een Diaken in zijn ambt bevestigd wordt tijdens de kerkdienst op zondag, lezen we in het formulier:

‘ De diakenen hebben dus samen met de predikant die het Woord van God brengt en de ouderlingen, zorg te dragen voor de gemeente door de liefde van Jezus Christus zichtbaar te maken. Dit door in noden en moeilijkheden van verschillende aard met raad en daad steun te verlenen.

Zij zullen zoeken naar passende wegen en middelen om de bedoelde taak op de juiste wijze te vervullen. Verder zullen zij zorgen voor de juiste besteding van de gaven die door hen worden ingezameld.

Zij zullen de gemeente opwekken, barmhartigheid te bewijzen aan de naasten. Zij mogen hun arbeid verrichten in blijmoedigheid en met een bewogen hart, bereid om de troost van het Evangelie mee te delen aan hen, die in nood verkeren. In de gebrokenheid van de menselijke verhoudingen staan zij in dienst van Christus, Die de arme zal redden die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft.’

Die taak is dus Anno 2020 niet veranderd! Maar wat betekent dat concreet voor onze gemeente nu?

Een paar voorbeelden:

Praktische hulp bieden of organiseren in geval van nood of zorgelijke situaties. Denk aan vervoer naar het ziekenhuis, of naar de kerkdienst, maaltijd(en) organiseren in geval van ziekte, helpende hand in zorg en onderhoud in huis.
Het geld wat binnenkomt via de collecte tijdens de diensten op zondag, of via de bankrekening, op de juiste wijze beheren en zo nodig aan gemeenteleden die in financiële nood zitten uitkeren of aan vastgestelde andere doelen.
Samen met gemeenteleden in de verschillende wijken van onze gemeente zoeken naar mogelijkheden om naar elkaar om te zien en elkaar dienstbaar te zijn op allerlei terreinen.
Zorg dragen voor bijdrage aan de Voedselbank hier in Meppel.