missie & visie

missie & visie

Als gemeente vinden we het belangrijk om steeds na te blijven denken over wie we zijn en en wat we belangrijk vinden.

Daarom werd er in 2018 uitgesproken: ‘We willen Visie ontwikkelen op wie we als gemeente zijn en wat onze Missie, onze opdracht, is die we als gemeente hebben in onze stad.’

In een gezonde gemeente staan Boven (de relatie met God), Binnen (de onderlinge verhouding) en Buiten (onze roeping in de wereld) in evenwicht.Wanneer we te eenzijdig de aandacht richten op Binnen, komen we aan de roeping naar Buiten niet toe. Een gezonde gemeente is een gezonden gemeente.

 

Daarom wil de kerkenraad dienstbaar zijn aan de opbouw van de gemeente van God door;

  • met vreugde hun gaven in te zetten en zich vooral richten op de wezenlijke zaken
  • heeft het verlangen eensgezind en vol van de Geest, met de gaven die hen gegeven zijn, geestelijk leiding te geven aan de gemeente
  • geeft graag ruimte aan initiatieven die van onderop komen die passen binnen de visie op het gemeentezijn.

Wat is ons verlangen?

Boven: We verlangen naar een levende gemeente zoals in de Bijbel in Handelingen 2 beschreven is. Een gemeente die zich aan God toewijdt, leeft van de genade van Christus en waar de Heilige Geest werkt. Een gemeente waarin de vreugde van het geloof wordt beleefd.

Binnen: Verlangen naar versterking van de onderlinge band. Elkaar in liefde dienen, het geloof delen. Nadrukkelijk willen we benoemen hoe belangrijk het is om onze jongeren daarbij te betrekken. We dragen de geloofskennis over op een hedendaagse manier en willen hen enthousiasmeren. Doe dingen samen met hen. Ze moeten zich thuis en veilig voelen in de gemeente. Het jeugdbeleid moet dan ook daarop gericht zijn.

Buiten: Dit aspect is wezenlijk voor het gemeentezijn. Daarbij gaat het niet om het organiseren van allerlei activiteiten, maar vooral om het laagdrempelig bezig zijn. Daarbij willen we aansluiten bij wat er aan gaven binnen de gemeente leeft.

Hoe willen we dit concreet in de praktijk brengen?

Dit doen we door:

  •  De gemeente komt wekelijks samen vanuit de goede gewoonte, de Bijbelse oproep en vanuit het verlangen om God te eren en Hem (beter) te leren kennen.
    (Boven: de relatie met God.)
  •  Het stimuleren van onderlinge informele ontmoetingen kan leiden tot goede vertrouwelijke contacten waarin gesproken kan worden over de vreugde en moeite in het geloof. (Binnen: de onderlinge verhouding)
  • Laagdrempelige ontmoetingen maken het mogelijk om mensen van buiten mee te nemen. Vanuit de liefdevolle omgang met elkaar zullen we iets uitstralen naar de mensen om ons heen, een aangename geur, en leesbare brief. (Buiten: onze roeping in de wereld.)
    Daarom werken we oa. als gemeente graag interkerkelijk samen via Missie in Meppel.

Tot slot:
We zijn ervan overtuigd dat het God Zelf is is die Zijn gemeente bouwt en mensen geloof schenkt.
Hij legt door Zijn Woord en Geest het verlangen in ons hart om onze gaven in te zetten.

Heb je vragen over bovenstaande? Neem gerust contact met ons op via:

scriba@cgkmeppel.nl